MAREK A. ZIELIŃSKI
Kancelaria Adwokacka

 • Informacje ogólne

  Kancelaria adwokacka Marek A. Zieliński brała udział w wielu zagranicznych projektach inwestycyjnych oraz świadczyła pomoc prawną przy tworzeniu spółek handlowych na terytorium Polski. Do podstawowych zagadnień w działalności Kancelarii należą zagadnienia prawa handlowego, w tym fuzje i przejęcia spółek, problemy prawa reklamy, konkurencji i prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i ochrony znaków towarowych, praktyka zawierania i wykonywania umów leasingu oraz innych umów cywilnoprawnych stosowanych w obrocie gospodarczym. Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa pranego w procesie budowlanym, zarówno dla inwestorów jak i dla wykonawców robót budowlanych. Mamy praktykę w negocjowaniu umów o sprzedaż nieruchomości oraz w prowadzeniu postępowań administracyjnych o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Przedsiębiorcom, którzy są naszymi klientami oferujemy doradztwo prawne w sprawach pracowniczych, windykacji wierzytelności, doradztwo w sprawach podatkowych i celnych oraz odpowiednie zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

 • Zakres świadczonych usług

  Oferujemy usługi prawne w zakresie:
  prawa gospodarczego – doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej; obsługa prawna przedsiębiorców,
  prawa spółek handlowych – zakładanie, przekształcenia i obsługa bieżącej działalności spółek prawa handlowego;
  prawa podatkowego - doradztwo podatkowe dla przedsiębiorcó1)w w zakresie ogólnych zagadnień Ordynacji podatkowej, podatku dochodowego, VAT i akcyzy oraz podatków lokalnych; repre3zentowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sporach podatkowych.
  prawa cywilnego – nabywanie nieruchomości, najem i dzierżawa, leasing, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane itp.;
  międzynarodowego prawa prywatnego
  – umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, transport międzynarodowy i spedycja, jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń zagranicznych, arbitraż międzynarodowy,
  prawa europejskiego -
  prawa własności przemysłowej - rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych;
  prawa autorskiego - ochrona praw autorskich, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  prawa konkurencji i reklamy -
  prawa administracyjnego -
  prawa celnego -

  Oferujemy także usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

  Język obcy nie jest problemem. Nasi prawnicy posługują się biegle także językiem angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

  Kancelaria nasza współpracuje z wieloma zagranicznymi kancelariami adwokackimi; jest członkiem założycielem zrzeszenia sieci kancelarii prawnych JCA International (http://www.jca-lawyers.com), które obsługują środowiska biznesu.

 • Nasi pracownicy

  rzeczniczka patentow Monika Zielińska,
  Rzeczniczka patentowa (nr wpisu 3153), Europejska Rzeczniczka Patentowa (nr rejestracji 137580), zawodowa pełnomocniczka w sprawach znaków towarowych i wzorów uprawniona do reprezentacji przed unijnym Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante (nr wpisu 28124). Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r, podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej organizowane przez Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2000 r., czteroletnie, stacjonarne, interdyscyplinarne studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w 2001 r, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w 1996 r.

  Od 1996 prawniczka, a od 2002 rzeczniczka patentowa w Kancelarii Adwokackiej Marek A. Zieliński. Konsultantka prawna organizacji pozarządowych (Ośka – Fundacja Informacji Środowisk Kobiecych, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja „Rodzić po ludzku”, Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów). W latach 2002 – 2003 wykonywała tłumaczenia dla Trybunału Konstytucyjnego.

  Jej doświadczenie zawodowe obejmuje:
  prowadzenie spraw z zakresu własności intelektualnej (sporządzanie, zmiany umów, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach własności przemysłowej, badanie zdolności rejestracyjnej przedmiotów własności przemysłowej, sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne),
  doradztwo w sprawach z dziedziny prawa reklamy (w tym organizacji konkursów, promocji i programów lojalnościowych) i mediów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  bieżące doradztwo dla spółek handlowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (sporządzanie, zmiany umów, Krajowy Rejestr Sądowy, sporządzanie opinii prawnych, doradztwo prawne)
  bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych nie będących spółkami prawa handlowego, w tym w szczególności fundacji i stowarzyszeń (Krajowy Rejestr Sądowy, uchwały, sporządzanie opinii prawnych, doradztwo prawne)

  Języki obce
  Niemiecki
  Angielski
  Francuski

  Kontakt
  m.zielinska@lawyers.pl
  adwokat Marek Zieliński, senior partner
  Marek A. Zieliński - ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1967 roku, 1967-1983 praca w wymiarze sprawiedliwości ostatnio na stanowisku sędziego sądu wojewódzkiego. Pełnione funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości 1974-1979 specjalista w Departamencie Prawnym Wydział Prawa Międzynarodowego; 1980-1981 główny specjalista w Departamencie Profilaktyki i Popularyzacji Prawa. 1982-1983 naczelnik Wydziału Organizacji. Od grudnia 1983 wykonuje zawód adwokata, będąc zatrudniony na stanowisku radcy prawnego m.in. w CIE Impexmetal (1983-1992) oraz phz Elektrim (1984-1986). W latach 1992-1993 prowadzi Kancelarię prawniczą w spółce z adw. Zdzisławem Czeszejko-Sochackim. Od listopada 1993 wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, uczestnicząc przy założeniu przeszło 100 spółek prawa handlowego. Jej klientami jest wiele dużych firm polskich i zagranicznych.
  Staże zagraniczne: 1974 (Anglia, Norwegia) Human Rights Fellowship, 1976 i 1980 kurs letni w Academy of International Law (Haga), 1987-1988 - studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Freiburgu (RFN).
  Członek Zarządu stowarzyszeń prawniczych: Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników oraz Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego.
  Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski.
 • StronaGłówna    MapaStrony
                    


  POLECANE STRONY
  Zapraszamy do działu Linki, w którym polecamy warte uwagi strony internetowe o tematyce prawniczej.

  NEWSLETTER
  Zapraszamy do subskrypcji Newsletter Kancelarii Zieliński czyli najciekawszych informacji dotyczących zagadnień prawnych wysyłanych periodycznie na twój email.  JCA-LAWYERS.COM


    panel administracyjny

        MAREK A. ZIELIŃSKI Kancelaria Adwokacka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych na stronie informacji. Treść strony nie stanowi oferty świadczenia usług przez Kancelarię. Zamówienia wykonania usługi prawnej nie uważa się za przyjęte do czasu potwierdzenia jego przyjęcia przez Kancelarię w formie pisemnej.